UMOWA SPRZEDAŻY BRONI PALNEJ

Wzór do pobrania na końcu artykułu

Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX. ODT.

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa sprzedaży broni palnej

 

Wzory dostępne w trzech formatach: PDF DOCX. ODT.

Umowa sprzedaży broni, potocznie nazywana umową kupna-sprzedaży broni, jest to typowa umowa sprzedaży opisana w kodeksie cywilnym art. 535 i następne, więcej o umowie sprzedaży możesz dowiedzieć się z naszego artykułu: „umowa sprzedaży wzory z omówieniem” Ponadto warunki sprzedaży broni określa Ustawa o broni i amunicji Dz.U. 1999 Nr 53, poz. 549 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 284:

 

Art. 21 [zbywanie broni i amunicji]

  1. Dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni.
  2. Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji.

 

Obowiązek sprzedawcy i kupującego

 

Nabywca broni jest zobowiązany, aby zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia.  Rejestracji broni dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń (najczęściej Policji). Wzór zawiadomienia wraz z umowami na dole strony.

 

Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni:

 

  • palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni
  • gromadzonych w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów
  • dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych
  • posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm
  • posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA
  • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego

 

Co powinna zawierać umowa sprzedaży broni?

 

Umowa sprzedaży szczególnie powinna zawierać jak najdokładniejsze dane stron umowy, miejsce zawarcia, datę zawarcia, cenę, podpisy stron, oznaczenie broni, informacje o posiadanych przez strony umowy pozwoleń na broń, marka, nazwa, rok produkcji, seria, kaliber.

 

Forma umowy sprzedaży broni

 

Polskie prawo nie przewiduje formy szczególnej umowy sprzedaży broni, jednakże mając na uwadze obowiązek zgłoszenia zakupu i sprzedaży broni, powinniśmy ją sporządzić na piśmie. Jeżeli chodzi o podpis, to najlepiej, gdy jest on czytelny i  zawiera co najmniej nazwiska kontrahentów umowy sprzedaży. 

Zawarty poniżej wzór jest umową stworzoną z uwzględnieniem interesów obu stron umowy.

 

Wzory umowy sprzedaży broni w formatach PDF, DOCX., ODT., wraz ze wzorem zawiadomienia o nabyciu/sprzedaży broni palnej

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie