UMOWA NAJMU GARAŻU WZÓR

Wzór do pobrania na końcu artykułu

Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX. ODT.

 

Umowa najmu garażu, jako odrębnego lokalu uregulowana jest w art. 659-692 Kodeksu Cywilnego.

 Grafika przedstawia komputer z napisem UMOWA NAJMU GARAŻU

Umowa na czas oznaczony czy nieoznaczony?

 

Umowa na czas oznaczony jest to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas np. od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 20 kwietnia 2025 r., natomiast umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy.

 

Wypowiedzenie umowy najmu

 

Główną różnicą między umową najmu na czas określony a określony, polega na innych zasadach wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w umowie. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w art. 673 § 2. k.c. oraz art. 688 k.c.:

 

- Jeżeli czas trwania najmu garażu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;

- gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;

- gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;

- gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód;

- gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

  

Forma umowy najmu garażu

 

Umowa najmu garażu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, a w przypadku jej niezachowania poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

 

Podnajem

 

W art. 6882 ujęta została reguła zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Kaucja

 

Kaucja jest to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

 

Notka do wzoru:

 

- wzór jest sporządzony z zachowaniem zasady równości stron,

- wzór dopasowany jest do zawarcia umowy najmu garażu między osobami fizycznymi (wzór można dowolnie przerobić),

- we wzorze należy zakreślić czy najem będzie zawarty na czas oznaczony bądź nieoznaczony,

- przed umową najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte będzie wyposażenie mieszkania wraz z ze stanem liczników, warto przygotować również dokumentację fotograficzną lokalu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.

 

Wzór umowy najmu garażu w trzech formatach PDF, Docx., ODT

 

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie