UMOWA NAJMU POKOJU

Umowa najmu pokoju grafika

Z artykułu „umowa najmu pokoju” dowiesz się, czym jest taka umowa. Ponadto pobierzesz wzór umowy najmu pokoju.

Przepisy

Umowę najmu pokoju uregulowano w art. 659-692 Kodeksu Cywilnego, zastosowanie do niej mają również przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Umowa na czas oznaczony czy nieoznaczony?

Umowa na czas oznaczony to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas np. od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 20 kwietnia 2025 r., natomiast umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy.

Główną różnicą między umową najmu na czas określony a określony, polega na innych zasadach wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w umowie. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w art. 673 § 2. k.c. oraz art. 688 k.c.:

  • Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
  • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
  • czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
  • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
  • – gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Umowa najmu pokoju forma

Umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, a w przypadku jej niezachowania poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Drobne nakłady

Zgodnie z zasady wynikającej z art. 681 k.c. najemca ma obowiązek ponoszenia drobnych nakładów. W szczególności do: drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Podnajem

W art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

Notka do wzoru:

– wzór sporządzono z zachowaniem zasady równości stron,

– wzór dopasowano do zawarcia umowy najmu pokoju między osobami fizycznymi (wzór można dowolnie przerobić),

– we wzorze należy zakreślić czy najem zawieramy na czas oznaczony czy nieoznaczony,

– zapis z § 5. pkt 1. umożliwia każdej stronie wypowiedzenie najmu z zachowaniem terminu 3 miesięcznego. Ma on znaczenie w przypadku zawarcia umowy na czas określony,

– przed umową najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte będzie wyposażenie mieszkania wraz z ze stanem liczników. Warto jest przygotować również dokumentację fotograficzną lokalu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.

Umowa najmu pokoju w trzech formatach PDF, Docx., ODT. 

Pobierz “UMOWA NAJMU POKOJU DOCX.” UMOWA-NAJMU-POKOJU.docx – Pobrano 1669 razy – 20 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU POKOJU PDF” UMOWA-NAJMU-POKOJU.pdf – Pobrano 921 razy – 172 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU POKOJU ODT.” UMOWA-NAJMU-POKOJU.odt – Pobrano 168 razy – 10 KB

Pobierz “PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY” Protok-zdawdzo-odbiorczy-lokalu.docx – Pobrano 208 razy – 15 KB

Zobacz inne nasze artykuły:

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *