...

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO WZÓR
Grafika zawiera komputer z napisem UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO

Artykuł „umowa najmu okazjonalnego” zawiera omówienie, jak również wzór umowy w trzech formatach docx., pdf oraz odt.

Różnica między zwykłą umową najmu a umową najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego jest umową uregulowaną w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów (art. 19a do 19e). Jej głównym celem jest umożliwienie sprawnego usunięcia nierzetelnego najemcy w drodze egzekucji komorniczej.

Kto może skorzystać z umowy najmu okazjonalnego

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, do zawarcia umowy najmu okazjonalnego może dojść w przypadku, gdy właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wymagane załączniki do umowy najmu okazjonalnego

oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 o ochronie praw lokatora…

wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Kaucja

W przypadku najmu okazjonalnego kaucja nie może przewyższać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu (art. 19a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów). Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Właściciel lokalu ma obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego. Właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Zmiana warunków umowy

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów właściciel lokalu może podwyższyć wysokość czynszu najmu jedynie w przypadkach, wyszczególnionych w umowie.

Forma umowy najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego należy zawrzeć na piśmie pod rygorem nieważności!

Dodatkowo należy wspomnieć, iż istotny element umowy, jakim jest oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Oświadczenie musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego w trzech formatach odt., docx., jak również pdf:

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU OKAZJONALNEO PDF
UMOWA-NAJMU-OKAZJONALNEGO-LOKALU-MIESZKALNEGO-WZOR.pdf – 159 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU OKAZJONALNEO DOCX.
UMOWA-NAJMU-OKAZJONALNEGO-LOKALU-MIESZKALNEGO-WZOR.docx – 26 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU OKAZJONALNEO ODT.
UMOWA-NAJMU-OKAZJONALNEGO-LOKALU-MIESZKALNEGO-WZOR.odt – 17 KB

Zobacz inne nasze artykuły:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.