UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO

 Wzór na końcu artykułu 

Wzory dostępne w trzech formatach PDF, DOCX., ODT.

Grafika zawiera komputer z napisem UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO  

 

Różnica między zwykłą umową najmu a umową najmu okazjonalnego

 

Umowa najmu okazjonalnego jest umową uregulowaną w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów (art. 19a do 19e). Jej głównym celem jest umożliwienie sprawnego usunięcia nierzetelnego najemcy w drodze egzekucji komorniczej.

 

Kto może skorzystać z umowy najmu okazjonalnego

 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, do zawarcia umowy najmu okazjonalnego może dojść w przypadku, gdy właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Wymagane załączniki do umowy najmu okazjonalnego

 

- oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 o ochronie praw lokatora…

- wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

- oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Kaucja

 

W przypadku najmu okazjonalnego kaucja nie może przewyższać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu (art. 19a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów). Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

 

Obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

 

Właściciel lokalu ma obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

 

Zmiana warunków umowy

 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów właściciel lokalu może podwyższyć wysokość czynszu najmu jedynie w przypadkach, które zostały wyszczególnione w umowie najmu lokalu.

 

Forma umowy najmu okazjonalnego

 

Umowę najmu okazjonalnego należy zawrzeć na piśmie pod rygorem nieważności!

 

Dodatkowo należy wspomnieć, iż istotny element umowy, jakim jest oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji, musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

 

Pobierz wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego w trzech formatach odt., docx. oraz pdf:

 

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie