UMOWA NAJMU MIESZKANIA

Grafika zawiera komputer z napisem umowa najmu mieszkania

Artykuł „umowa najmu mieszkania” zawiera wzór umowy do pobrania oraz krótki opis przepisów dotyczących najmu.

Przepisy

Umowa najmu lokalu uregulowana została w art. 659-692 Kodeksu Cywilnego, zastosowanie do niej mają również przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Umowa na czas oznaczony a nieoznaczony?

Umowa na czas oznaczony, to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas np. od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 20 kwietnia 2025 r., natomiast umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy.

Główną różnicą między umową najmu na czas określony a określony, polega na innych zasadach wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w umowie. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w art. 673 § 2. k.c. oraz art. 688 k.c.:

– Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;

– gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;

– czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;

– gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;

– gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Forma umowy najmu mieszkania

Umowę najmu mieszkania na czas dłuższy niż rok należy zawrzeć na piśmie. W przypadku jej niezachowania poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Drobne nakłady

Zgodnie z zasady wynikającej z art. 681 k.c. najemca ma obowiązek ponoszenia drobnych nakładów. W szczególności do: drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Podnajem

W art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

UMOWA NAJMU MIESZKANIA A CEL NAJMU

Mieszkanie możemy wynająć, bądź do celów użytkowych jako lokal użytkowy, bądź do celów mieszkaniowych. Jeżeli mieszkanie zostanie wynajęte do celów mieszkaniowych, to lokator będzie dodatkowo chroniony przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, szczególnie będzie, to ważne w przypadku zasad wypowiadania umowy, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wypowiadaniu umowy najmu lokalu, zapoznaj się z następującymi artykułami WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMUWYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO.

Notatka do wzoru umowa najmu mieszkania

– wzór sporządzono z zachowaniem zasady równości stron,

– wzór dopasowano do zawarcia umowy najmu lokalu między osobami fizycznymi (wzór można dowolnie przerobić),

– we wzorze należy zakreślić czy najem zawieramy na czas oznaczony czy nieoznaczony,

– zapis z § 5. pkt 1. umożliwia każdej stronie wypowiedzenie najmu z zachowaniem terminu 3 miesięcznego. Ma on znaczenie w przypadku zawarcia umowy na czas określony,

– przed umową najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte będzie wyposażenie mieszkania wraz z ze stanem liczników, warto przygotować również dokumentację fotograficzną lokalu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.

Umowa najmu mieszkania wzór w trzech formatach docx., odt. oraz pdf:

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO DOCX.
UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO.docx – 23 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PDF
UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO-2.pdf – 140 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ODT.
UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO.odt – 13 KB

Zapraszamy do zapoznania się z innymi naszymi artykułami o podobnej tematyce:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.