UMOWA NAJMU MIESZKANIA WZÓR

Grafika przedstawia komputer z napisem UMOWA NAJMU MIESZKANIA

Z artykułu „umowa najmu mieszkania wzór” dowiesz się podstawowych informacji dotyczących zawierania umowy najmu mieszkania. Dodatkowo pobierzesz wzór umowy najmu mieszkania w trzech formatach docx., odt. oraz pdf. 

Umowa na czas oznaczony a nieoznaczony?

Umowa na czas oznaczony to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas. Przykładowo od dnia 1 kwietnia 2021 do dnia 20 kwietnia 2025 r. Natomiast umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy.

Główną różnicą między umową najmu na czas określony a określony, polega na innych zasadach wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w umowie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat wypowiadania umowy najmu mieszkania, przejdź do naszego artykułu WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO.

Forma umowy najmu mieszkania

Umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku niezachowania formy pisemnej poczytuje się, że umowę zawarto na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Drobne nakłady

Zgodnie z zasady wynikającej z art. 681 k.c. najemca ma obowiązek ponoszenia drobnych nakładów. W szczególności do: drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Podnajem

W art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

UMOWA NAJMU MIESZKANIA A CEL NAJMU

Mieszkanie możemy wynająć, bądź do celów użytkowych jako lokal użytkowy, bądź do celów mieszkaniowych. Jeżeli mieszkanie zostanie wynajęte do celów mieszkaniowych, to lokator będzie dodatkowo chroniony przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, szczególnie będzie, to ważne w przypadku zasad wypowiadania umowy, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wypowiadaniu umowy najmu lokalu, zapoznaj się z następującymi artykułami WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMUWYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO.

Notatka do wzoru

  • wzór dopasowano do umowy najmu lokalu między osobami fizycznymi (wzór można dowolnie przerobić),
  • we wzorze należy zakreślić czy najem zawarto na czas oznaczony bądź nieoznaczony,
  • zapis z § 5. pkt 1. umożliwia każdej stronie wypowiedzenie najmu z zachowaniem terminu 3-miesięcznego, ma on znaczenie w przypadku zawarcia umowy na czas określony,
  • przed umową najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte będzie wyposażenie mieszkania wraz z ze stanem liczników, warto przygotować również dokumentację fotograficzną lokalu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.

Protokół zdawczo – odbiorczy możesz pobrać z naszego artykułu PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY WZÓR.

 Umowa najmu mieszkania, wzór w trzech formatach odt., docx., jak również pdf:

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PDF
UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO-2.pdf – 140 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO DOCX.
UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO.docx – 23 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ODT.
UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO.odt – 13 KB

Polecamy inne nasze artykuły z tej kategorii:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.