WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA

 Wzór do pobrania na końcu artykułu

 Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

 Grafika przedstawia komputer z napisem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

 

Po przeczytaniu artykułu będziesz wiedzieć jak sporządzić skuteczne wypowiedzenie, kiedy i w jakim czasie możesz wypowiedzieć umowę o pracę oraz pobierzesz wzór wypowiedzenia umowy o prace dla pracownika i pracodawcy.

 

Sposoby rozwiązania stosunku o pracę:

 

  • Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
  • Rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

 

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, czyli przedłożeniem drugiej stronie na piśmie wypowiedzenia (oświadczenia woli) i upływie okresu wypowiedzenia wyznaczonego przez ustawodawcę, o terminach dowiesz się z dalszej części artykułu.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy zaistnieją przesłanki wymienione w art. 55 kodeksu pracy.

 

Zgodnie z art. 55 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny, jaka uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje, gdy dwie strony stosunku pracy, czyli pracownik i pracodawca, dojdą do porozumienia i ustalą między sobą warunki zakończenia współpracy, co stanowi najbardziej ugodowy sposób zakończenia współpracy pracodawcy z pracownikiem.

 

Okres wypowiedzenia a termin wypowiedzenia

 

Okres wypowiedzenia jest to czas między skutecznym złożeniem wypowiedzenia do czasu jego upływu, czyli do nadejścia terminu wypowiedzenia i ustania stosunku pracy.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Kiedy wręczyć wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, bieg terminów?

 

Początek biegu okresu wypowiedzenia liczy się od momentu, gdy strona mogła zapoznać się z pismem, a więc w przypadku doręczenia wypowiedzenia na piśmie pocztą, okres wypowiedzenia biegnie dopiero od chwili zapoznania się z pismem przez stronę. W przypadku osobistego wręczenia wypowiedzenia, okres wypowiedzenia biegnie już od momentu wręczenia pisma.

 

Jak liczone są terminy?

 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 30 § 21 okres wypowiedzenia mierzony w tygodniach lub miesiącach kończą się odpowiednio w sobotę, lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

Przykład:

Dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony, którzy przepracowali u pracodawcy ponad 6 miesięcy, złożyli wypowiedzenie, pierwszy 10 marca a drugi 25 marca, pomimo iż jeden z pracowników złożył wcześniej wypowiedzenie, to termin wypowiedzenia umowy dla dwóch pracowników będzie taki sam i ich stosunek pracy ustanie w dniu 30 kwietnia, gdyż zgodnie z powyższą zasadą, miesięczny okres wypowiedzenia musi obejmować co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. Podobnie w sytuacji tygodniowego okresu wypowiedzenia, gdy pracownik lub pracodawca złożą wypowiedzenie np. w czwartek, termin wypowiedzenia wypadnie dopiero w przyszłą sobotę.

 

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w dniach okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu wypowiedzenia

.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na okres próby nieprzekraczający dwóch tygodni, złożył w poniedziałek 1 lipca wypowiedzenie, okres wypowiedzenia biegnie od 2 lipca i kończy się w czwartek 4 lipca.

 

Pisemna forma wypowiedzenia o pracę

 

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę np. ustnego wypowiedzenia takie oświadczenie jest skuteczne, jednakże ze względów dowodowych najlepiej jest dochować wymogów wskazanych przez ustawodawcę, szczególnie w przypadku pracodawcy, który ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

Obowiązki pracownika przy wypowiadaniu umowy

 

Pracownik w przypadku wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia również powinien podać do wiadomości pracodawcy przyczynę rozwiązania umowy.

 

POBIERZ WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA (odt., docx., pdf.):

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie