...

WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY
Grafika przedstawia komputer z napisem wniosek o urlop wychowawczy

Artykuł zawiera wniosek o urlop wychowawczy oraz krótki opis dotyczący urlopu wychowawczego.  Wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

KTO MA PRAWO DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO?

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

WYMIAR URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop udziela się na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa powyżej, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Urlopy w wymiarach, o których mowa powyżej, przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka.

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru łącznego urlopu, a prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców, lub opiekunów dziecka. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka.

Urlopu wychowawczego udziela się na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. Jeżeli wniosek złożono bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze pełnych 36 miesięcy, jeżeli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo władzę rodzicielską ograniczono lub zawieszono.

Zobacz też przepisy kodeksu pracy art. 186.

Pobierz wniosek o urlop wychowawczy w trzech formatach: pdf., docx., odt.:

Pobierz: WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY PDF
WNIOSEK-O-URLOP-WYCHOWAWCZY-WZOR.pdf – 106 KB

Pobierz: WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY DOCX.
WNIOSEK-O-URLOP-WYCHOWAWCZY-WZOR.docx – 16 KB

Pobierz: WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY ODT.
WNIOSEK-O-URLOP-WYCHOWAWCZY-WZOR.odt – 9 KB

Zobacz również inne nasze artykuły z tematyki wniosków urlopowych:

WNIOSEK O URLOP BEZPŁATNY

WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.