WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY

 Wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.Grafika przedstawia komputer z napisem wniosek o urlop wychowawczy

 

Artykuł zawiera wniosek o urlop wychowawczy oraz krótki opis dotyczący urlopu wychowawczego.

 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

 

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

 

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa powyżej, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Urlopy w wymiarach, o których mowa powyżej, przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka.

 

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru łącznego urlopu, a prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców, lub opiekunów dziecka. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka.

 

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze pełnych 36 miesięcy, jeżeli:

 

    • drugi rodzic dziecka nie żyje,
    • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
    • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

 

Pobierz wzór wniosku o urlop wychowawczy w trzech formatach: pdf., docx., odt.:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie