WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI

 Wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

wniosek o urlop ojcowski

 

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

 

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

 

Do wniosku dołącza się:

 

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów; 
  • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, jeżeli wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
  • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
  • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

 

Pobierz wzór wniosku o urlop ojcowski w trzech formatach: pdf., docx., odt.:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie