UMOWA O PRACĘ

Wzór do pobrania na końcu artykułu

 Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Grafika przedstawia komputer z napisem umowa o pracę

 

Z artykułu dowiesz się, czym jest umowa o pracę, jakie są rodzaje umowy o pracę, jakie są elementy umowy o pracę oraz pobierzesz ogólny wzór umowy o pracę.

 

Rodzaje umów o pracę

 

 • Umowa na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • umowa na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na czas określony.

 

Umowa o pracę na okres próbny

 

Umowa o pracę na okres próbny jest umową mającą na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika, jego umiejętności oraz przydatności do danej pracy ma ona również umożliwić pracownikowi upewnienia się, czy warunki pracy mu odpowiadają lub jest pewny podjęcia danego rodzaju pracy.

 

Zawarcie umowy na okres próbny nie obliguje pracodawcy ani pracownika do podpisania umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

 

Umowa na czas określony

 

Drugim rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas określony, która polega na zakreśleniu dokładnego okresu trwania stosunku pracy np. od dnia 2 maja do dnia 20 czerwca danego roku, w takim przypadku stosunek pracy wygaśnie wraz z nadejściem terminu wskazanego w umowie.

 

Należy dodać, iż jeżeli łączny okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy jest dłuższy niż 33 miesiące (2 lata i 9 miesięcy), to trwający stosunek pracy traktuję się jako pracę na czas nieokreślony.

 

Umowa na czas nieokreślony

 

Umowa na czas nieokreślony polega na zawarciu takiego stosunku pracy, w którym strony nie wskazują dokładnego czasu jego trwania.

 

Treść umowy o pracę

 

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, umowa o pracę musi zawierać:

 

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • warunki pracy i płacy, a w tym: 
  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.

Forma umowy o pracę

 

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Dodatkowy obowiązek informacyjny pracodawcy

 

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Pobierz uniwersalny wzór umowy o pracę w trzech formatach odt., docx., pdf:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie