UMOWA ZLECENIA

Grafika zawiera komputer z napisem umowa zlecenia wzor grafika

Umowa zlecenia jest umową, której przedmiotem jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej. Przykład takiej czynności to: zakupu mieszkania, zawarcia umowy w imieniu zleceniodawcy czy poprowadzenia sprawy o zasiedzenie). Na końcu artykułu pobierzesz wzory umowy zlecenie.  Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Umowa zlecenia, co do zasady polega na wykonaniu określonej czynności w imieniu dającego zlecenie. Strony umowy mogą zastrzec, że przyjmujący zlecenie wykona czynność prawną we własnym imieniu.

Pełnomocnictwo a umowa zlecenia

Umowa zlecenie sama w sobie stanowi również pełnomocnictwo do dokonania określonej w niej czynności prawnej. Najwygodniej jest udzielić dodatkowego pełnomocnictwa w odrębnym piśmie.

Strony umowy zlecenia

Umowa zlecenia w przeciwieństwie np. do umowy o pracę może być dowolnie zawierana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Wynagrodzenie

Umowa zlecenia jest umową odpłatną, chyba że przyjmujący zlecenie zobowiążę się wykonać zlecenie bez pobierania wynagrodzenia. W przypadku, gdy strony nie określą wynagrodzenia w umowie zlecenia, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Sposób wykonania zlecenia

Strony mogą dobrowolnie ustalić sposób wykonania zlecenia, a więc zleceniodawca może określić swoje wymagania, co do sposobu wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca powinien wykonać zlecenie w narzucony mu przez zleceniodawcę sposób, chyba że uzyska zgodę zleceniodawcy na zmianę sposobu wykonania.

W przypadku, gdy zleceniobiorca nie może uzyskać zgody na zmianę sposobu wykonania zlecenia, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.

Wykonanie zlecenia przez osobę trzecią

Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. Możliwe jest to gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy zmusza go do tego jakaś okoliczność. W takim wypadku przyjmujący zlecenie obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

Zaliczka

Jeżeli wykonanie zlecenia wiąże się z ponoszeniem przez zleceniobiorcę wydatków, dający zlecenie powinien na jego żądanie udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Termin płatności wynagrodzenia

Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia należy się przyjmującemu zlecenie dopiero po jego wykonaniu. Możemy umówić się na płatność przed jego wykonaniem w umowie lub, gdy wynika to z przepisów szczególnych.

Umowa zlecenia możliwość wypowiedzenia zlecenia

Zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie, mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę zlecenia.

W przypadku wypowiedzenia zlecenia przez dającego zlecenie musi on zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które przyjmujący poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, w przypadku odpłatnego zlecenia jest zobowiązany do uiszczenia przyjmującemu części wynagrodzenia, a gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien naprawić wynikłą szkodę.

W przypadku wypowiedzenia zlecenia przez przyjmującego, a gdy zlecenie jest odpłatne i zostało wypowiedziane bez ważnego powodu, to zobowiązany jest on do naprawy wynikłej szkody.

Śmierć zleceniodawcy a śmierć zleceniobiorcy przy umowie zlecenia

W razie braku odmiennego ustalenia zlecenie nie wygasa na skutek śmierci dającego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Natomiast w przypadku śmierci przyjmującego zlecenie występuje odwrotna zasada i zlecenie, co do zasady wygasa.

Umowa zlecenia przedawnienie roszczeń

Artykuł 751 kodeksu cywilnego wprowadza dodatkową zasadę polegającej na tym, że roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom oraz roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone, przedawniają się z upływem dwóch lat.

 Pobierz uniwersalny wzór umowy zlecenia w trzech formatach odt., docx., pdf:

Pobierz “UMOWA ZLECENIA WZÓR PDF” UMOWA-ZLECENIA-WZOR.pdf – Pobrano 6 razy – 119 KB

Pobierz “UMOWA ZLECENIA WZÓR DOCX.” UMOWA-ZLECENIA-WZOR.docx – Pobrano 5 razy – 17 KB

Pobierz “UMOWA ZLECENIA WZÓR ODT.” UMOWA-ZLECENIA-WZOR.odt – Pobrano 5 razy – 8 KB

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.