UMOWA ZLECENIA

Wzór umowy zlecenia do pobrania na końcu artykułu

 Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Grafika zawiera komputer z napisem umowa zlecenia wzor grafika

 

Umowa zlecenia jest umową, której przedmiotem jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej (np. zakupu mieszkania, zawarcia umowy w imieniu zleceniodawcy czy poprowadzenia sprawy o zasiedzenie).

 

Umowa zlecenia, co do zasady polega na wykonaniu określonej czynności w imieniu dającego zlecenie, jednakże strony umowy mogą zastrzec, że przyjmujący zlecenie wykona czynność prawną we własnym imieniu.

 

Pełnomocnictwo a umowa zlecenia

 

Umowa zlecenia sama w sobie stanowi również pełnomocnictwo do dokonania określonej w niej czynności prawnej, jednakże najwygodniej jest udzielić dodatkowego pełnomocnictwa w odrębnym piśmie.

 

Strony umowy

 

Umowa zlecenia w przeciwieństwie np. do umowy o pracę może być dowolnie zawierana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

 

Wynagrodzenie

 

Umowa zlecenia jest umową odpłatną, chyba że przyjmujący zlecenie zobowiążę się wykonać zlecenie bez pobierania wynagrodzenia, bądź będzie to wynikało z innych okoliczności. W przypadku, gdy strony nie określą wynagrodzenia w umowie zlecenia, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

 

Sposób wykonania zlecenia

 

Strony mogą dobrowolnie ustalić sposób wykonania zlecenia, a więc zleceniodawca może określić swoje wymagania, co do sposobu wykonywania przewidzianego w umowie zlecenia. Zleceniobiorca powinien wykonać zlecenie w narzucony mu przez zleceniodawcę sposób, chyba że uzyska zgodę zleceniodawcy na zmianę sposobu wykonania.

 

W przypadku, gdy zleceniobiorca nie może uzyskać zgody na zmianę sposobu wykonania zlecenia, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.

 

Wykonanie zlecenia przez osobę trzecią

 

Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

 

Zaliczka

 

Jeżeli wykonanie zlecenia wiąże się z ponoszeniem przez zleceniobiorcę wydatków, dający zlecenie powinien na jego żądanie udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

 

Termin płatności wynagrodzenia

 

Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia należy się przyjmującemu zlecenie dopiero po jego wykonaniu, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

 

Możliwość wypowiedzenia zlecenia

 

Zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie, mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę zlecenia.

 

W przypadku wypowiedzenia zlecenia przez dającego zlecenie musi on zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które przyjmujący poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, w przypadku odpłatnego zlecenia jest zobowiązany do uiszczenia przyjmującemu części wynagrodzenia, a gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien naprawić wynikłą szkodę.

 

Natomiast w przypadku wypowiedzenia zlecenia przez przyjmującego, a zlecenie jest odpłatne i zostało wypowiedziane bez ważnego powodu, to zobowiązany jest on do naprawy wynikłej szkody.

 

Śmierć zleceniodawcy a śmierć zleceniobiorcy

 

W razie braku odmiennego ustalenia zlecenie nie wygasa na skutek śmierci dającego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Natomiast w przypadku śmierci przyjmującego zlecenie występuje odwrotna zasada i zlecenie, co do zasady wygasa.

 

Przedawnienie

 

Artykuł 751 kodeksu cywilnego wprowadza dodatkową zasadę polegającej na tym, że roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom oraz roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone, przedawniają się z upływem dwóch lat.

 

 Pobierz uniwersalny wzór umowy zlecenia w trzech formatach odt., docx., pdf:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie