UMOWA DAROWIZNY

Wzór do pobrania na końcu artykułu

 Wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOC., ODT.

 Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny

 

Umowa darowizny (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny oraz zawiera wzór umowy darowizny.

 

Co może być przedmiotem darowizny?

 

Przedmiotem darowizny mogą być nieruchomości, ruchomości, pieniądze, a także prawa majątkowe.

 

Strony umowy

 

Stronami umowy są darczyńca i obdarowany. Obdarowanym może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna (np. fundacja, szkoła). Osoba trzecia na której rzecz zastrzeżono pewnie świadczenie w umowie darowizny, może być traktowana jak obdarowany.

 

Forma

 

Darowizna co do ogólnej zasady wyrażonej w kodeksie cywilnym powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, jednakże w przypadku spełnienia świadczenia, nawet gdy forma aktu notarialnego nie została zachowana, to taka darowizna jest z pewnymi wyjątkami ważna. Najpopularniejszym wyjątkiem będzie darowizna nieruchomości, gdyż do ważności przeniesienia prawa do nieruchomości jest wymagana forma aktu notarialnego, więc darowizna nieruchomości również musi być sporządzona pod groźbą bezwzględnej nieważności w formie aktu notarialnego.

 

Przykład:

Adam Nowak darował synowi w dwóch umowach darowizny w formie pisemnej samochód oraz mieszkanie, po czym wydał mu samochód i mieszkanie. Ważna będzie umowa darowizny samochodu, gdyż do przeniesienia własności samochodu wystarczy forma pisemna, natomiast nieruchomość powinna być przeniesiona w formie aktu notarialnego.

 

Obowiązek podatkowy i zwolnienia

 

Nabycie własności w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, jednakże w przypadku najbliższej rodziny tzw. grupy zerowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, ojczym, macocha) możemy uzyskać zwolnienie od obowiązku podatkowego, gdy zgłosimy w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku przekazania darowizną pieniędzy dodatkowo musimy udokumentować ich otrzymanie na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub w kasie oszczędnościowo – kredytowej lub przekazem pocztowym. Najlepiej jest więc zapytać się we właściwym urzędzie skarbowym, na jakich zasadach jest opodatkowana darowizna, którą otrzymałeś.

 

Odwołanie darowizny niewykonanej

 

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

 

Odwołanie darowizny następuje poprzez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

 

Odwołanie darowizny wykonanej

 

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku, zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

 

Odwołanie darowizny następuje poprzez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

 

Wady rzeczy darowanej

 

Odpowiedzialność darczyńcy za przedmiot darowizny została znacznie ograniczona i odnosi się do naprawienia szkody wynikłej z wad rzeczy w przypadku, gdy darczyńca wiedział o istnieniu takich wad i nie zawiadomił obdarowanego o tych wadach we właściwym czasie. Strony mogą jednak dobrowolnie zaostrzyć lub złagodzić w umowie odpowiedzialność darczyńcy.

 

Wartość przedmiotu darowizny

 

Strony umowy darowizny powinny podać wartość darowizny, wartość darowizny jest kluczowa dla ustalenia obowiązku podatkowego.

 

WZORY UMÓW DAROWIZNY:

 

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY 

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU 

UMOWA DAROWIZNY UNIWERSALNA

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie