ZADATEK

Grafika przedstawia komputer z napisem zadatek

Z artykułu dowiesz się co to jest zadatek, jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką, jak poprawnie zastrzec zadatek przy zawieraniu umowy oraz kiedy trzeba go zwrócić.

Co to jest?

Zadatek wręczamy (jako rodzaj przedpłaty) przy zawieraniu umowy i spełnia dwie główne funkcje:

  • Wręczamy go na poczet świadczenia strony.
  • Stanowi zabezpieczenie na poczet zawinionego przez jedną ze stron umowy niewykonania umowy (możliwość zatrzymania kwoty zadatku, bądź żądania sumy dwukrotnie wyższej).

Zadatek a zaliczka różnica

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnicy między zadatkiem a zaliczką, przejdź do naszego artykułu „ZADATEK A ZALICZKA”. Różnicą między zadatkiem a zaliczką jest sposób regulacji prawnej, gdyż zadatek reguluje przepis art. 394 kodeksu cywilnego, natomiast definicja zaliczki nie jest uregulowana w przepisach prawa cywilnego. Regulacja zadatku powoduje, iż inne są obowiązki stron w przypadku niewykonania umowy.

Zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego zadatek jest świadczeniem, które nie jest zwrotne w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy między stronami i stanowi funkcję dyscyplinującą dla stron. Zaliczka natomiast podlega obowiązkowi zwrotu bez względu na przyczynę, jaka spowodowała niewykonanie umowy.

Kiedy trzeba zwrócić zadatek pomimo niedojścia umowy do wykonania?

W razie zgodnego rozwiązania umowy zadatek powinniśmy zwrócić, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Przykłady:

Przykład nr 1 (zadatek w przypadku zawarcia umowy):

Jan Kowalski pojechał obejrzeć samochód osobowy i doszedł do porozumienia ze sprzedawcą Adamem Nowakiem. Nowak oświadczył, że kupuje od sprzedawcy samochód, natomiast do pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży umowy dojdzie w dniu jutrzejszym. Adam Nowak otrzymał zadatek w wysokości 2 000,00 zł na poczet kwoty należnej za sprzedany samochód.

Jakie prawa z tytułu zadatku mają strony, gdy druga strona nie wykona umowy?

Sprzedający Adam Nowak może zatrzymać 2 000,00 zł zadatku.

Kupujący Jan Kowalski może żądać 4 000,00 zł od sprzedającego.

Przykład nr 2 (zadatek w przypadku niezawarcia umowy):

Jan Kowalski pojechał obejrzeć samochód osobowy i doszedł do porozumienia ze sprzedawcą Adamem Nowakiem oraz oświadczył, że jest zainteresowany kupnem samochodu, ale ostatecznie zadecyduje jutro czy kupuje  od sprzedawcy samochód i wtedy też dojdzie do zawarcia umowy. Adam Nowak otrzymał kwotę wysokości 2 000,00 zł. (strony napisały jedynie oświadczenie o treści: Ja Jan Kowalski zostawiam Adamowi Nowakowi 2 000,00 zł zadatku).

Jakie prawa z tytułu zadatku mają strony, gdy druga strona nie podpisze umowy?

W powyższym przypadku zadatek należy traktować jako zaliczkę, gdyż zadatek zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego jest dany przy zawarciu umowy. (tak jak w przykładzie numer 1, gdzie strony zawarły ustną umowę sprzedaży). Natomiast w przykładzie numer 2 do zawarcia umowy miało dojść dopiero następnego dnia. A więc strona, która pobrała zadatek, który w rzeczywistości okazał się zaliczką, będzie musiała oddać otrzymaną zaliczkę.

Przedmiot i wysokość zadatku

Przedmiotem zadatku nie musi być wyłącznie określona kwota pieniężna, może nim być również rzecz ruchoma. Co do wysokości zadatku, to dobrą praktyką jest, aby była ona niższa niż połowa świadczenia wynikającego z umowy. Powszechnie stosuje się niższe kwoty rzędu 4-10 % świadczenia.

Jak poprawnie zastrzec zadatek przy zawieraniu umowy

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z instytucji zadatku, to pamiętaj, aby już w dniu wręczania zadatku spisać umowę (z zastrzeżeniem zadatku i płatnością reszty kwoty w dniu wydania przedmiotu sprzedaży), bądź w oświadczeniu osoby o przyjęciu zadatku, napisać, iż strony zawarły ustną umowę sprzedaży (dla celów dowodowych będzie najlepiej, gdy w oświadczeniu zostanie opisane, iż strony porozumiały się w kwestii przedmiotu umowy, określiły wzajemne świadczenia, w tym określiły cenę i przedmiot umowy), natomiast do zapłaty reszty kwoty, spisania pisemnej umowy oraz wydania rzeczy dojdzie w późniejszym terminie.

Jak wyegzekwować kwotę zadatku?

Osoba, która otrzymała zadatek, musi odstąpić zgodnie z art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego od umowy i wtedy będzie mogła zatrzymać kwotę zadatku. Natomiast osoba, która dała zadatek poza odstąpieniem od umowy, musi wystąpić do drugiej strony z żądaniem sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconej zadatku, w przypadku niespełnienia żądania pozostaje nam wystąpić z powództwem o zapłatę. 

Zobacz inne nasze artykuły:

Zaliczka a zadatek

Zaliczka

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *