...

RĘKOJMIA A GWARANCJA
Grafika przedstawia komputer z napisem rekojmia a gwarancja grafika

RĘKOJMIA A GWARANCJA RÓŻNICE

Rękojmia a gwarancja główne różnice, polegają na tym, że gwarancja jest jednostronnym oświadczeniem sprzedawcy rzeczy, które określa obowiązki gwaranta (osoba udzielająca gwarancji) oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Zasady, jakimi kieruje się odpowiedzialność za wady rzeczy, będzie narzucona przez gwaranta i to od niego będą zależały nasze uprawnienia. 

Rękojmia jest wyczerpująco uregulowana w kodeksie cywilnym. Sprzedawca rzeczy jedynie w ściśle określonych przypadkach może ograniczyć uprawnienia z jej tytułu.

Jeżeli chcesz dokładnie dowiedzieć się, na czym polega rękojmia i gwarancja przejdź do naszych dwóch artykułów: „RĘKOJMIA” oraz „GWARANCJA”.

Termin dochodzenia praw z tytułu rękojmi i gwarancji

Rękojmia

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje przez czas określony przez gwaranta w oświadczeniu gwarancyjnym.

Uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi i gwarancji

Rękojmia

Prawa przysługujące z tytułu wady fizycznej rzeczy

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może na podstawie art. 560 kodeksu cywilnego złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny
  • odstąpieniu od umowy,

chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad, lub usunięcia wady. Dodatkowo kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Dodatkowo kupujący na podstawie art. 561 kodeksu cywilnego może żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • usunięcia wady.

Gwarancja

Gwarancja jest dobrowolnym i jednostronnym oświadczeniem kupującego, więc uprawnienia, jakie z niej wynikają, zależne są od jej warunków. Od gwaranta (osoby udzielającej gwarancji) zależy, jakie ustali on obowiązki i uprawnienia wynikające z gwarancji. Aby dowiedzieć się, jakie są zasady gwarancji, musimy się z nią zapoznać. Każda gwarancja może się od siebie różnić w związku z czym nie można określić ogólnych zasad korzystania z gwarancji.

Gwarancja a Rękojmia

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Co wybrać gwarancję czy rękojmie?

Aby ocenić, co bardziej będzie dla Ciebie korzystne, należy przeanalizować treść gwarancji oraz przepisy dotyczące rękojmi. Przeważnie korzystniejsze od gwarancji są przepisy o rękojmi, jednakże nie można jednoznacznie określić, że rękojmia będzie zawsze korzystniejsza od gwarancji.

Aby dokonać słusznego wyboru, jeszcze raz zachęcę Cię do zapoznania się z naszymi dwoma artykułami: „RĘKOJMIA” oraz „GWARANCJA”.

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.