OSOBA FIZYCZNA A OSOBA PRAWNA

Grafika przedstawia komputer z napisem Osoba fizyczna a osoba prawna

Generalizując osoba fizyczna to człowiek, a osoba prawna jest to podmiot powstały na podstawie przepisów prawa, co do zasady osoba fizyczna (która jest pełnoletnia) i osoba prawna posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Definicja osoby fizycznej a osoby prawnej

W kodeksie cywilnym nie ma definicji osoby fizycznej, jednakże możemy przyjąć, że osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, to każdy żyjący człowiek. Każda osoba od urodzenia ma zdolność prawną.

Osoba prawna jest to podmiot, który na podstawie ustawy został wyposażony w zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna posiada więc podobne do osoby fizycznej uprawnienia, jednakże nie są one równorzędne.

Definicja ustawowa osoby prawnej zawarta w art. 33 kodeksu cywilnego:

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Przykład:

Osoba prawna np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może nabyć mieszkanie, może pozywać, ale nie może ona posiadać w przeciwieństwie do osoby fizycznej np. władzy rodzicielskiej.

Przykłady osób prawnych

Przykłady osób prawnych:

Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna).

Skarb Państwa.

Narodowy Bank Polski.

Jednostki samorządu terytorialnego.

Uniwersytety, fundacje, kościoły.

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

Przykład:

Spółka z o.o. może być właścicielem nieruchomości, również osoba fizyczna może posiadać mieszkanie.

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

Przykład:

Osoba fizyczna może z osobą prawną zawrzeć umowę np. sprzedaży samochodu. Jednakże osoba fizyczna nie zawsze posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zdolność prawna osoby fizycznej

Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby pełnoletnie. Co do zasady pełnoletność nabywa się wraz z ukończeniem osiemnastego roku życia, jednakże również małoletni, który zawarł małżeństwo, jest pełnoletnim.

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne od ukończenia trzynastego roku życia do dnia uzyskania pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnej.

Inne podobne artykuły:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.