ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Grafika przedstawia komputer z napisem odstąpienie od umowy

 

Odstąpienie od umowy jest to prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umożliwiające mu odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo to ma więc zastosowanie do najpopularniejszej formy sprzedaży, jaką jest sprzedaż przez internet. 

 

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

14-dniowy termin rozpoczyna swój bieg w zależności od przedmiotu umowy i jego charakteru.

 

Rzecz

 

Najpopularniejszy typ sprzedaży, występuje, gdy przedmiotem umowy będzie rzecz, której posiadanie należy przenieść na kupującego (np. zakup telewizora, odzieży, komputera, telefonu, kosmetyków itd.), w takim przypadku 14-dniowy termin zaczyna biec od momentu, gdy konsument tę rzecz otrzyma, a więc nie wliczamy do tego okresu czasu, gdy rzecz znajdowała się u przewoźnika.

 

Przykład:

 

Adam zakupił telefon w sklepie internetowym 1 lutego, zawodowy kurier dostarczył mu paczkę 10 lutego. Termin na odstąpienie od umowy upłynie z końcem 24 lutego. Adam pomimo, iż zawarł umowę sprzedaży 1 lutego, to dopiero 10 lutego otrzymał rzecz, a to od dnia objęcia rzeczy w posiadanie rozpoczyna się bieg 14-dniowego terminu umożliwiającego odstąpienie od umowy zawartej przez internet. Inaczej będzie, gdy poprosisz znajomego, bądź kogoś z rodziny o odbiór rzeczy ze sklepu, gdyż w takim przypadku 14-dniowy termin biegnie od momentu, gdy to osoba, której powierzyłeś odbiór rzeczy wejdzie w jej posiadanie, a nie od momentu przekazania Ci paczki przez tę osobę.

 

Wiele rzeczy

 

W przypadku, gdy rzeczy dostarczane są osobno, partiami lub częściami, 14-dniowy termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.

 

Przykład:

 

Adam zakupił przy użyciu internetu zestaw mebli kuchennych, które dostarczane były do niego częściami, stół otrzymał 1 lutego, krzesła 5 lutego, szafy natomiast 10 lutego, 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy zaczyna biec od dnia 10 lutego i upłynie z końcem 24 lutego.

 

Regularne dostarczanie rzeczy

 

W sytuacji, gdy rzeczy dostarczane są w sposób regularny przez określony czas (np. prenumerata gazety lub składanego modelu), 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

 

Przykład:

 

Adam Zamówił prenumeratę magazynu „Majsterkowicz” na okres 12 miesięcy, pierwszy numer magazynu dotarł do niego 10 lutego, więc 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy upłynie z końcem 24 lutego.

 

Dla pozostałych umów tj. umowy o świadczenie usług czy zlecenia 14-dniowy termin biegnie od dnia zawarcia umowy.

 

Przykład:

 

Adam zawarł umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej 1 lutego, 14-dniowy termin prawa do wypowiedzenia umowy upłynie wraz z końcem 14 lutego.

 

Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jednakże jeżeli w ciągu tych 12 miesięcy sprzedawca poinformuje konsumenta o możliwości skorzystania z tego prawa, termin uprawniający do skorzystania z tego prawa upłynie po 14 dniach od otrzymania tej informacji.

 

Kiedy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczenie od odstąpieniu od umowy musi być złożone w ciągu biegu 14-dniowego terminu, jednakże, do jego ważności wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

Przykład:

 

Adam kupił w sklepie internetowym buty, które otrzymał 1 lutego, 14 lutego wysłał paczkę z butami wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca dopiero 18 lutego otrzymał paczkę i dowiedział się o fakcie odstąpienia przez Adama od umowy, takie odstąpienie od umowy jest ważne!

 

W jakiej formie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczenie można złożyć w dowolny sposób tak, aby oświadczenie dotarło do sprzedawcy, jednakże dla późniejszego udowodnienia skutecznego skorzystania z tego prawa najlepiej swoje oświadczenie złożyć na piśmie i potwierdzić jego złożenie czy wysłanie. W przypadku gdy przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną, konsument ma prawo złożyć oświadczenie przez internet. Warto jest zapoznać się z informacją przesłaną przez sprzedawcę o możliwości i sposobie odstąpienia od umowy.

 

Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy:

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy jej strony muszą zwrócić sobie wzajemne świadczenia, czyli najczęściej kupujący zwraca nabytą rzecz, a sprzedawca zwraca pieniądze, jakie konsument zapłacił za rzecz, w tym koszt dostarczenia rzeczy.

 

Zwrot pieniędzy następuje w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał ich wpłaty, jednakże strony umowy mogą umówić się na inny sposób zwrotu.         Należy pamiętać, że sprzedawca zwraca koszt przesyłki, jednakże, gdy na prośbę klienta skorzystano z nietypowej formy wysyłki (np. przyśpieszona przesyłka kurierska, która nie była w ofercie sprzedawcy), to przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych wydatków.

 

W jakim czasie sprzedawca musi zwrócić pieniądze?

 

Sprzedawca powinien zwrócić otrzymane świadczenie (najczęściej pieniądze) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, jednakże ma on prawo do wstrzymania się z wypłatą jeżeli nie otrzymał w tym czasie towaru, którego zwrot dotyczy.

 

Obowiązki konsumenta w razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem 14-dniowego terminu.

 

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

Odpowiedzialność konsumenta za stan przedmiotu umowy

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za rzecz należącą do sprzedawcy. Rzecz powinna wrócić do sprzedawcy w takim samym stanie, jakim otrzymał ją konsument. Więc w przypadku zużycia rzeczy, które zmniejsza jej wartość, konsument będzie musiał zapłacić.

 

Dodatkowo w przypadku świadczeń spełnionych do dnia odstąpienia od umowy np. korzystanie z telewizji satelitarnej przez 10 dni, konsument również może być zmuszony zapłacić.

 

Przykład:

 

Adam zakupił buty, które zwrócił po 14 dniach intensywnego użytkowania, które doprowadziły do ich zniszczenia. Sprzedawca w takim przypadku ma prawo do żądania od Adama kwoty, która będzie rekompensować sprzedawcy utratę wartości przez buty.

 

Wyłącznie prawa do odstąpienia od umowy

 

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki, które uniemożliwiają odstąpienie od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie