GWARANCJA

Grafika przedstawia komputer z napisem gwarancja grafika

Gwarancja jest jednostronnym oświadczeniem sprzedawcy rzeczy. Określa obowiązki gwaranta (osoba udzielająca gwarancji) oraz uprawnienia kupującego. Ma zastosowanie w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Uprawnienia z tytułu gwarancji

Gwarancja jest dobrowolnym i jednostronnym oświadczeniem kupującego, to uprawnienia, jakie będą z niej wynikać, zależne są od jej treści. Od gwaranta (osoby udzielającej gwarancji) zależy, jakie ustali on obowiązki i uprawnienia wynikające z gwarancji. Dlatego, aby dowiedzieć się, jakie są zasady udzielonej gwarancji, musimy się z nią zapoznać. Podsumowując każda gwarancja może się od siebie różnić w związku z czym nie można określić ogólnych zasad korzystania z gwarancji.

Forma

Gwarancja może budzielona w dowolny sposób, nawet w reklamie. Konsument ma prawo żądać potwierdzenia gwarancji na papierze lub trwałym nośniku.

Zasady gwarancji określone w kodeksie cywilnym

Wykonując uprawnienia z gwarancji powinniśmy dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym rzecz została wydana.

Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana. Gwarancja została uregulowana w art. 577 kodeksu cywilnego.

Ile trwa gwarancja?

Gwarancja obowiązuje przez czas określony przez gwaranta w przeciwieństwie do rękojmi, której czas określają przepisy.

Gwarancja na firmę ile trwa?

Długość okresu gwarancji zależy od gwaranta, dlatego często zdarza się, iż ogranicza on długość gwarancji dla firmy do 12 miesięcy, co nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi.

Gwarancja a brak paragonu

Osoba, która utraciła paragon, może skorzystać z gwarancji, jeżeli w jakikolwiek sposób udowodni zakup sprzętu. Przykładowo przedstawiając zdjęcie paragonu czy rachunek na e-mailu.

Gwarancja a Rękojmia

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Dlatego warto skorzystać z korzystniejszego prawa, którym może być rękojmia.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Wykonując uprawnienia z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Co wybrać gwarancję czy rękojmie?

Aby ocenić, co bardziej będzie dla Ciebie korzystne, należy przeanalizować treść gwarancji oraz przepisy dotyczące rękojmi. Przeważnie korzystniejsze od gwarancji są przepisy o rękojmi, jednakże nie można jednoznacznie określić, że rękojmia będzie zawsze korzystniejsza od gwarancji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, z jakiego prawa lepiej skorzystać zapoznaj się z naszym artykułem: „GWARANCJA A RĘKOJMIA” oraz z artykułem dotyczącym rękojmi: „RĘKOJMIA”.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *