ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA

Wzór do pobrania na końcu artykułu

Grafika przedstawia komputer z napisem odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie są zasady składania reklamacji, czyli odwołania do towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Pobierzesz wzór reklamacji.
 • Kiedy i gdzie możemy złożyć reklamację.
 • Terminy, jakich muszą przestrzegać towarzystwa ubezpieczeniowe.
 • Co powinna zawierać odpowiedź na reklamację.
 • Co możemy zrobić, gdy odpowiedź na reklamację.

 

Odwołanie a reklamacja

 

Oba pojęcia są tożsame, różnica między nimi wynika z tego, iż reklamacja, to bardziej fachowe pojęcie wynikające z zapisów ustawy, która przyjęła taką nazwę, natomiast potocznie na reklamację mówimy odwołanie.

 

W artykule na przemian będzie używane pojęcie reklamacja i odwołanie, które oznaczają, to samo.

 

Termin złożenia reklamacji

 

Reklamacje możemy złożyć kiedy chcemy, jednakże należy pamiętać, że większość szkód przedawnia się po 3 latach (np. szkoda rzeczowa/uszkodzony pojazd z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy), natomiast w przypadku innych szkód, można dochodzić odszkodowania nawet do 20 lat (szkoda osobowa odniesiona w wypadku samochodowym).

 

Termin towarzystwa na ustosunkowanie się do naszej reklamacji

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od dnia otrzymania reklamacji na złożenie odpowiedzi, jednakże może ten czas wydłużyć do 60 dni od otrzymania reklamacji, w uzasadnionych przypadkach. Po przekroczeniu przez towarzystwo ustawowego czasu na wydanie odpowiedzi na reklamację uznaję się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem klienta.

 

Gdzie możemy złożyć reklamacje?

 

  • Reklamacja może być złożona w każdej jednostce towarzystwa ubezpieczeniowego, które odpowiedzialne jest za naprawienie szkody;
  • Poprzez nadanie przesyłki pocztowej z pisemną reklamacją na adres towarzystwa;
  • Ustnie, bądź telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale obsługującym klienta;
  • W formie elektronicznej, jeżeli towarzystwo wskazało takie adresy.

 

Jeżeli już wybierzesz właściwą drogę reklamacji, korzystaj z adresów, adresów e-mailowych, numerów telefonów wskazanych w decyzji towarzystwa, gdyż będziesz miał pewność, że prawidłowo złożyłeś reklamację.

 

Co powinna zawierać odpowiedź towarzystwa na reklamację?

 

  • Uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
  • wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
  • imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  • określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

 

Co jest najbardziej istotne w odwołaniu?

 

Najważniejsze jest, aby w odwołaniu dokładnie wskazać, na czym polegał błąd popełniony przez likwidatora towarzystwa ubezpieczeniowego, a więc z czym się nie zgadzamy.

 

Przykład szkoda osobowa:

Jan Adamski złamał nogę i rękę w wypadku. Otrzymał 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia za złamaną nogę, jednakże likwidator w swojej decyzji pominął złamaną rękę, w ogóle nie odnosząc się do tej okoliczności, w reklamacji musimy zwrócić się z zapytaniem o przyczynę pominięcia faktu złamania ręki, uwzględnienia jej oraz wypłaty wyższego zadośćuczynienia za całość poniesionej krzywdy.

 

Przykład szkoda rzeczowa:

Paweł Kowalski był uczestnikiem kolizji, w której inny kierujący pojazdem uszkodził jego samochód.

Towarzystwo wypłaciło 3 500,00 zł odszkodowania, jednakże znajomy rzeczoznawca wyliczył, że szkoda jest warta 7 000,00 zł, w takim przypadku w reklamacji wskazujemy wysokość poniesionej szkody, jeżeli posiadamy, to dołączamy kosztorys rzeczoznawcy i żądamy wypłacenia pełnego odszkodowania.

 

Ponadto musimy podać dane pozwalające likwidatorowi przypisać reklamację do odpowiedniej szkody, czyli dane pokrzywdzonej osoby, towarzystwo, do jakiego kierujemy reklamację, numer decyzji/szkody.

 

Reasumując, musimy jak najlepiej uzasadnić, dlaczego kwota wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest kwotą zaniżoną i dlaczego należy nam się wypłata wyższej kwoty.

 

Co gdy towarzystwo całkowicie odmawia wypłaty

 

W przypadku, gdy towarzystwo odmówi wypłacenia jakiejkolwiek sumy, również mamy prawo złożyć reklamację, po pierwsze należy przeanalizować, dlaczego towarzystwo odmówiło wypłaty oraz określić czy decyzja jest prawidłowa, w wielu przypadkach towarzystwa niesprawiedliwie odmawiają wypłaty.

 

Jakie są szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji?

 

Przeważnie skuteczne są reklamacje, gdy błąd likwidatora jest oczywisty jak przykładowo przeoczenie jakiejś kluczowej okoliczności, natomiast większość odpowiedzi na reklamacje, to podtrzymanie wydanej przez likwidatora decyzji.

 

Co powinniśmy zrobić, gdy towarzystwo negatywnie rozpatrzy reklamację?

 

Gdy towarzystwo odmownie rozpatrzy naszą reklamację, powinniśmy po przeanalizowaniu sprawy zastanowić się nad wytoczeniem powództwa lub skorzystaniem z innych polubownych sposobów zakończenia sporu, jednakże najczęściej spory z towarzystwami kończą się wytoczeniem powództwa.

 

POBIERZ WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie